گاهی سکوت

گاهی فکر می کنم آدم که مجبور نیست زیاد حرف بزند. بد نیست گاهی سکوت کند، گاهی شنونده باشد. جایی برود کنار پنجره‌ای بنشیند، اگر نسیمی هم بوزد که بهتر می شود. همراه آدم هم نباید فکر کند این سکوت از سر بی مهری و سردی است. باید بماند کنارت

/ 0 نظر / 6 بازدید