پنج سرباز

دلم می سوزد برای این پنج سرباز. دلم می سوزد برای همه آدم هایی که بی گناه حبس شده اند. اللهم فک کل اسیر....

آزادی چه نعمت بزرگی است.

/ 1 نظر / 5 بازدید

دلیل اسارت این سربازان نادانی بخش حکومتی ایران و لجبازی و خود خواهی است ...نباید حکومت به نوعی عمل کند که گروهی جوان احساساتی فکر کنند که تمتم حقوقشان در کشور خودشان پایمال شده و تنها راه احقاق حوقشان اینگونه اعمال است ....انتهای این گونه اعمال کاملا مشخص است ولی ببینید که چقدر به این افراد فشار آمده که اینگونه بی رحمانه عمل میکنند ....خدایا به مسئلین ما عقل و تدبیر و انصاف عطا فرما