دارم ميرم يه جای دوووور

دارم ميرم يه سفر نسبتا دووور و دراز. مقصدم ساحل اقيانوس آرامه... شايد خوابی که ۱۳ سال قبل ديدم تعبير بشه... سعی می‌کنم هر روز عکس بذارم و سفرنامه بنويسم البته به شرط اينکه اينترنت مفت و مجانی پيدا کنم.

سفر مرا به در باغ چندسالگی‌ام برد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
a.m.

رسيدی؟ چطور بود پروار