لن ترانی

 

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم.

 

دو رکعت نماز معمولی دارد این شب ها. تنها نکته‌اش قرائت یک آیه قرآن است، آیه 142 سوره اعراف. آیه بعدی در سوره اعراف آیه بسیار معروفی است همان آیه لن ترانی که در ادبیات ما بازتاب گسترده ای داشت:

صد ره ات لن ترانی ار گوید

باز می دار دیده بر دیدار  ( هاتف اصفهانی )

اما خود این آیه (142)

و موسی را 30 شب وعده کردیم و آن را با 10 شب دیگر تمام کردیم

/ 0 نظر / 15 بازدید