ای نوبهار عاشقان!

ای نوبهار عاشقان! داری خبر از یار ما؟                        
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ ها!

ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس                      
ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا؟

ای فتنه ی روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش              
پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

ای جویبار راستی از جوی یار ماستی                          
بر سینه ها سیناستی بر جان هایی جان فزا

ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش        
ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

مولوی-دیوان شمس

/ 1 نظر / 26 بازدید
810216

سلام استاد...سال نو شما هم مبارک...صد سال به از این سال ها.