بهشت دل

من می نویسم به امید اینکه روزی عابر ناشناسی از این کوچه بگذرد و احساس کند پاسخ سوالش را یافته یا لااقل در این کره ی خاکی یکی هست که مثل او فکر می کند

مهر 98
1 پست
دی 97
1 پست
مهر 97
2 پست
مرداد 97
2 پست
اسفند 96
7 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
4 پست
آذر 96
6 پست
آبان 96
4 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
3 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
4 پست
اسفند 94
1 پست
بهمن 94
3 پست
مهر 94
3 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
15 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
8 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
12 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
7 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
10 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
7 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
خرداد 82
3 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
4 پست
شعر_خودم
151 پست
بولگاکف
1 پست
پدرانه
36 پست
همینگوی
1 پست
کتاب
23 پست
فیلم
20 پست
شیراز
1 پست
تولستوی
3 پست
مرگ
15 پست
سفرنامه
74 پست
حافظ
38 پست
گوگول
1 پست
خیام
7 پست
مولانا
38 پست
حسب_حال
111 پست
پدربزرگ
8 پست
رمضان
15 پست
تهران
19 پست
سیاست
35 پست
رفیق
5 پست
انسان
45 پست
شهید
3 پست
ایران
74 پست
سالینجر
4 پست
امام_علی
13 پست
طنز
24 پست
دنیا
10 پست
سنایی
1 پست
عاشورا
23 پست
مادر
19 پست
طبیعت
11 پست
خواب
2 پست
سعدی
20 پست
هنر
8 پست
عاشقانه
39 پست
ایتالیا
5 پست
فرهاد
1 پست
شعر_معاصر
20 پست
بیدل
1 پست
نامه
12 پست
اسلام
21 پست
قرآن
20 پست
افلاطون
1 پست
فردوسی
4 پست
اسپانیا
6 پست
شطحیات
2 پست
حج
9 پست
اروپا
3 پست
عرفان
32 پست
ابتهاج
5 پست
زن
4 پست
انجیل
4 پست
اهواز
21 پست
ابن_سینا
1 پست
نوبل
3 پست
اخلاق
8 پست
ملا_صدرا
6 پست
کارامازوف
اولین بار که یک داستان نوشتم، اندیشیدم، نوشتن چه عجیب است. و دومین بار دانستم که نویسندگی پیشه منست.